Home Kỹ Năng Sống Cho Mọi Người Để Duy Trì Động Lực, Bạn Cần Chấm Dứt 10 Thứ Sau